Przejdź do treści Przejdź do menu
Herb + graficzny przycik do przejścia do eurzad.jedlinazdroj.eu
Logo Jedliny Zdrój + graficzny przycisk do przejścia do eturystyka.jedlinazdroj.eu
Logo BIPu + graficzny przycisk kierujący do strony bip.jedlinazdroj.eu

Aktualności

ZMIANA STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Opublikowano: 17.03.2021

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) – w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Jedlina-Zdrój nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr XXVIII/170/21 z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającej Uchwałę nr XVII/110/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Doln.1153) zawiadamiam, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od dnia 01.04.2021 r. będzie wynosić:

 

1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

- 31 zł osoba/miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 29 zł osoba/miesięcznie, jeżeli właściciel zadeklaruje w deklaracji  kompostowanie bioodpadów

                        stanowiących odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym,

2) W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

-  dla nieruchomości o powierzchni użytkowej do 100m2 włącznie -  w wysokości: 1,45 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie,

- dla nieruchomości o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 – w wysokości: 0,60 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie

         Zgodnie z art. 6m ust. 2a ww. ustawy nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji   o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poprzednich latach obowiązywania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ważne:

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjątek stanowi zmiana w liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W takim przypadku właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój  Nr 24 1020 5226 0000 6002 0667 7126 lub gotówkowo w kasie Urzędu Miasta.

 

<!-- [if gte mso 9]> </w:L

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: e-Instytucja